4 8 15 16 23 42

4 8 15 16 23 42

článokAlvar Hanso
Hanso Foundation HQ
Kodaň, Dánsko

Pre: Správna rada Hanso Foundation
Dátum: 24. januára 2007
Štatút:  Prísne tajné  (POZOR! TEXT MÔŽE OBSAHOVAŤ SPOILERY!)
Počet strán: 4

4 8 15 16 23 42

Vážení členovia správnej rady!

Ako väčšina z vás určite vie, prednedávnom sa mi podarilo vďaka neúmorným snahám mojej dcéry Rachel dostať opäť do mojej právoplatnej pozície konateľa Nadácie Hanso, ktorej som bol v roku 1987 podlými taktikami Dr. Thomasa Mittelwerka zbavený. Keďže si ani nedokážem predstaviť, aké zločiny boli za mojej absencie napáchané, nariadil som okamžitý audit a reštrukturalizáciu Nadácie. Už z prvých správ a záznamov Dr. Mittelwerka, ktoré mám k dispozícii, je evidentné, že niektoré projekty nielenže neboli zastavené, ako som výslovne prikázal, ale im bolo dovolené zdegenerovať do absurdných rozmerov.

Tieto projekty momentálne – hlavne vďaka prílišnému utajeniu zo strany Dr. Mittelwerka – hraničia s nezákonným konaním a naďalej ohrozujú životy dobrovoľne, a bohužiaľ aj nedobrovoľne zúčastnených. Je preto mojou povinnosťou nielen dať podnet na trestné stíhanie Dr. Mittelwerka za zanedbanie povinností a ohrozenie verejnosti, ale vynasnažiť sa tento chaos a neporiadok napraviť s čo najmenšou ujmou na dobrom mene Nadácie Hanso. Zo všetkých projektov, ktoré počas mojej absencie zdegenerovali – Projekt matematickej predpovedateľnosti, Iniciatíva elektromagnetického výskumu, Projekt predĺženia života a DHARMA Iniciatíva – nám najväčšie starosti robí posledne menovaná. Kým v prípade Projektu predĺženia života máme pozitívnu odozvu od Svetovej zdravotnej organizácie z októbra 2005 a aj zvyšné projekty sa normalizujú, je ďalšie konanie ohľadom DHARMA Iniciatívy nielen nejasné, ale nebezpečné a pre Nadáciu potenciálne škodlivé.

Preto vás žiadam o dôsledné preštudovanie priložených tajných dokumentov ohľadom DHARMA Iniciatívy. Tieto dokumenty objasňujú ako bol tento projekt koncipovaný v roku 1970 a ďalej dokumentujú proces jeho degenerácie po roku 1987. Bohužiaľ sú informácie po tomto roku nejasné a nespoľahlivé, keďže sa jedná o osobné záznamy Dr. Mittelwerka. Napriek nášmu úsiliu nemáme ani poňatia o spôsobe, akým Dr. Mittelwerk získaval informácie z ostrovov, ani akým spôsobom komunikoval s našimi vedcami po katastrofe vyvolanej v Labutej stanici, pri ktorej došlo k havárii letu Oceanic 815.

Od každého z vás očakávam návrhy riešenia danej situácie na najbližšom stretnutí rady – bohužiaľ musíme konať rýchlo, keďže niekoľkoročné sústavné pátranie po ostrovoch vykonávané v mene Widmoreovej korporácie, bolo prednedávnom odmenené. Odhaleniu ostrovov ako aj experimentov na nich vykonávaných je preto otázkou niekoľkých mesiacov, ak nie týždňov. A bojím sa, že verejné prijatie zodpovednosti za dávno nekontrolované projekty, by zničila celú Nadáciu.

Bol by som rád, keby ste mi pomohli pri záchrane dobrého mena Nadácie, aby sme spolu mohli budovať lepšiu budúcnosť pre celé ľudstvo. Tomuto cieľu zasväcujem celý svoj život a moju Nadáciu. Ostáva mi iba dúfať, že sa ku mne pripojíte.

Namaste,
Alvar Hanso

4 8 15 16 23 42

Department of Heuristics And Research on Material Applications Initiative

Popis projektu (4.2.1970)

[..] DHARMA Iniciatíva bola založená v roku 1970 postgraduálnymi študentmi Karen a Geraldom DeGrootovými. Ich cieľom bolo štúdium komunitárnej a viacúčelovej sociálnej vedy vo veľkopriestorovom výskumnom objekte. Nadácia Hanso veľmi štedro podporila tento výskum dotáciou viacerých ostrovov v južnom Pacifiku, kde boli postupne vybudované viaceré laboratórne stanice, skúmajúce rôzne oblasti prírodných a sociálnych vied. Výskum na Ostrove A sa zaoberal hlavne meteorológiou, psychológiou, parapsychológiou, sociológiou, zoológiou a elektromagnetizmom.

Ostrov B bol celý dedikovaný štúdiu utopického sociálneho spoločenstva na vzorke asi päťdesiatich ľudí. Časťou tohto experimentu bolo oboznámenie respondentov s tzv. Valenzettiho rovnicou, ktorá má predpovedať presný dátum a čas, kedy sa ľudstvo samo zničí – či už vojnou, chorobou, hladomorom alebo inak. Účastníci boli poučení o sérii čísiel určujúcich rovnicu a bola im zadaná úloha cestou vedeckého výskumu zmeniť niektorú z častí tejto rovnice. Ich ultimatívnym cieľom malo byť oneskorenie alebo zastavenie samo zničenia ľudstva. [..]

Výsek z návrhu dizertácie Karen a Geralda DeGrootových, ktorá bola predložená Nadácii Hanso, a na základe ktorej boli uvoľnené finančné prostriedky Nadácie. Viacej informácie nájdete v dokumentoch DHARMA-1A4122 a DHARMA-1A4123.


Vývoj projektu (1.6.1981)

[..] Výber ostrovov sa ukázal byť problematický. Na Ostrove A v Labutej stanici – ktorá bola určená jedine ako psychologický experiment pri ktorom mali pokusné osoby každých 108 minút zadať istú číselnú kombináciu – sa zo spočiatku nevinnej elektromagnetickej anomálie stal vážny geo-magnetický problém. Odbúranie nepotrebnej nadbytočnej energie vyvolané zadaním kombinácie spôsobilo zmenu magnetického poľa v okolí stanice. Z neznámych príčin okolie stanice nebolo viac schopné v prípade nezadania kódu pohltiť nadbytočný magnetizmus. Ten sa potom dostal do okolia ostrova, spôsobujúc rôzne magnetické anomálie. Nevinný experiment tak zmutoval na dôležitú činnosť účastníkov pokusu – v prípade nezadania kódu totiž extrémna dávka magnetizmu nielenže „zviditeľní“ ostrovy, ale hlavne môže spôsobiť poruchy a až katastrofálne zničenie elektrických prístrojov v jej okolí. Aj keď sa ostrovy nachádzajú mimo lodných a leteckých koridorov, je treba tieto nedostatky riešiť skôr, ako budeme svedkami katastrofy. [..]

Lawrence Peck

Časť správy pána Pecka pri príležitosti jeho návštevy ostrovov. Viacej informácie nájdete v dokumente DHARMA-1T8856.


Ukončenie projektu (2.3.1987)

Na príkaz nového konateľa Nadácie Hanso je DHARMA Iniciatíva s okamžitou platnosťou zrušená. Väčšina materiálu ako aj osadenstva ostrovov musí byť okamžite evakuovaná. Všetky stanice Ostrova A (Šíp, Vetva, Štvorec, Oheň, Perla a Hydra) až na Labuť musia byť opustené. Aby sa predišlo objaveniu ostrova vďaka jeho anomálnej elektromagnetizácii, je potrebné udržať terajšie osadenstvo Labutej stanice na ostrove – aj proti ich vôli. Účastníkom experimentu bude potrebné vysvetliť, že ostrov je zamorený a týmto spôsobom ich udržať v domnienke, že stanicu nesmú opustiť. Navyše by bolo vhodné zamurovať časť stanice, ktorá slúžila na monitorovanie magnetického poľa, aby nedošlo k nepríjemným incidentom. Ostrov B musí byť ihneď evakuovaný – experiment s utopickou spoločnosťou je ihneď anulovaný.

Dr. Thomas Mittelwerk

4 8 15 16 23 42

Správa o projekte (4.8.1987)

Evakuácia ostrovov bola len čiastočne úspešná. Je iróniou, že sa utopický experiment na Ostrove B vydaril v neočakávaných rozmeroch a jeho protagonisti odmietli svoj „domov“ (ako ho nazývajú) opustiť. Pod vedením Benjamina Linusa sa na ostrove zorganizoval odboj proti zvyšku pracovníkov Nadácie Hanso. Linusovi spolupracovníci tvrdili, že čoskoro objavia riešenie Valenzettiho rovnice a rozhodli sa „bojovať za záchranu ľudstva“. Výsledkom krvavého súboja bolo 20 mŕtvych a niekoľko ťažko zranených. Za momentálnej situácie nemáme možnosti ani prostriedky pre násilnú evakuáciu týchto ľudí. Pracovníci Nadácie Hanso preto momentálne opúšťajú ostrovy a vyraďujú z prevádzky všetky experimentálne stanice. Štúdie predpokladajú, že všetka laboratórna flóra a fauna v priebehu najbližších rokov vyhynie, rovnako ako bezpečnostný systém Ostrova A.

Dr. Marvin Candle


Správa o projekte (1.5.1997)

[..] Ďalším problémom je Labutia stanica, v ktorej okupant Peter Radzinsky spáchal samovraždu. Oznámenie bezvýchodiskovej situácie ho zlomilo a podľa výpovede jeho kolegu seržanta Kelvina Joe Inmana si Radzinsky vzal život. Keďže v tom čase v stanici nefungoval monitorovací systém, je výpoveď seržanta Inmana našim jediným zdrojom informácie. Kontaktu so seržantom Inmanom sme sa podľa pokynov Dr. Mittelwerka vyhli a informácie sme získali z monitorovacieho zariadenia stanice Perla, ktoré ostalo čiastočne použiteľné. Plne si uvedomujem dôležitosť činnosti seržanta Inmana, napriek tomu dôsledne protestujem proti jeho zanechaniu na Ostrove A osamote. Aj na samotnom začiatku bol pokus v Labutej stanici koncipovaný, ako úloha pre dve osoby – psychické zdravie seržanta, ak by mal ostať ďalej sám, je vážne ohrozené. [..]

Dr. Mark Wickmund, vedúci výpravy


Nasledujú záznamy z osobného denníka Dr. Thomasa Mittelwerka, ktoré sa dotýkajú DHARMA Iniciatívy. Jeho záznamy sú, podobne ako celá jeho osobnosť, nevyrovnané a bludné:

... zdá sa, že silný magnetizmus ostrova začína pôsobiť na kompasy v jeho okolí – francúzska výskumná loď sa nedopatrením dostala na ostrov. bojím sa odhalenia (1988)

... vynikajúco. zdá sa, že naša báchorka o infekčnej chorobe na ostrove sa chytila lepšie, ako sme dúfali. jedna členka francúzskeho tímu začína vyvražďovať zvyšok posádky. zaujímavým elementom je empatia „utopčanov“ z druhého ostrova – tí sa rozhodli zachrániť niekoľko detí posádky. bude určite zaujímavé sledovať dianie na ostrove. fascinujúca je aj nečinnosť bezpečnostného systému ostrova (bez dátumu)

... seržant inman by si v nejakej dizertácii zaslúžil možno aj celú kapitolu ... ak by niekto okrem mňa dianie na ostrove sledoval, hehe. najskôr zachránil stroskotanca z katamaránu, len aby mu vtĺkol do hlavy tú istú báchorku, čo my jemu. (snáď jej po toľkých rokoch nemôže sám veriť?!?) (2001)

... nie, zdá sa že nie – on iba tajne pracuje na oprave stroskotancovej lode – chce ho zrejme nechať na ostrove zadávať kód a sám zdúchnuť. nikdy nepodceňuj vôľu po prežití u vojaka! (2004)

... konečne sa niečo deje v dharme. stroskotancova vražda inmana spôsobila extrémny nárast magnetizmu, ktorý takmer ostrov odhalil. našťastie spôsobil iba pád nejakého lietadla. neviem síce, čo nad ostrovom robilo – ten leží pomimo všetkých možných aj nemožných leteckých koridorov. zdá sa, že máme preživších – bezpečnostný systém ostrova bude mať čo robiť. som zvedavý, ako naša entita zareaguje na nových návštevníkov. takisto je veľmi zaujímavé, koľko ľudí ten pád lietadla prežilo – celé dve rôzne skupiny po asi 30 ľudí (22.09.2004)

... hm, extrémne zaujímavé správanie utopickej skupiny – najskôr infiltrovali stroskotancov a keď boli objavení, tak začali unášať deti a neskôr aj dospelých. očividne ich inmanov boj proti nim poznačil. sú nedôverčiví a čo je fascinujúce, rozhodli sa hrať akési divadlo – prevliekajú sa, predstierajú, že sú necivilizovaní a drsní, znova používajú stanicu Štvorec, ktorá vyzerá ako neandertálska dedina ... prečo asi? (24.05.2006)

... práve som sa dozvedel, že posledný elektromagnetický výbuch na ostrove spôsobil objavenie nášho projektu. ešte že som členom rady vo Widmoreovej spoločnosti. jeho dcéra v tej oblasti niekoho už tri roky hľadá (žeby toho muža s katamaránom?) a zdá sa, že niečo našla. možno sa náš krásny experiment skončí skôr, ako nám bude milé. navyše sa utopčania vzdali jednej z lodí a dali ju nejakému černochovi a jeho synovi. bude sa treba postarať nielen o widmorea, ale aj o nich ... (2006)

 


autor Marek Vojtko 24.1.2007
HUSTLE
[RECENZIA ]
BRATSTVO
[RECENZIA ]
INTERCEPTOR
[RECENZIA ]
STAND UP
[RECENZIA ]
1
Elvis
ELVIS
[RECENZIA ]
FRAGILE MEMORY
[RECENZIA ]
Meno:
ODOSLAŤ
:)
0 z 10
0 z 10
FILMOVÉ PREMIÉRY
23.6 |
hodnotenie 8/10
23.6 |
hodnotenie 7/10
23.6 |
hodnotenie 6/10
23.6 |
30.6 |
30.6 |
7.7 |
hodnotenie 8/10
14.7 |
14.7 |
14.7 |
21.7 |
hodnotenie 9/10
NAJČÍTANEŠIE
|JURSKÝ SVET: NADVLÁDA
1
hodnotenie 6/10
|BUZZ LIGHTYEAR
0
hodnotenie 7/10
|ZAKLIATA JASKYŇA
0
hodnotenie 6/10
|NAVALNY
0
hodnotenie 8/10
|KEBY RADŠEJ HORELO
0
hodnotenie 8/10
|ELVIS
1
hodnotenie 8/10
|OZARK 4. SEZÓNA
0
hodnotenie 7/10
|KDE JE ANNA FRANKOVÁ
0
hodnotenie 6/10
|KOLESO ŠŤASTIA A FANTÁZIE
0
hodnotenie 8/10
|PÁNSKY KLUB
0
hodnotenie 5/10
FILMOVÉ NOVINKY
REBRÍČEK SK
01 |
návšt. 8991
02 |
návšt. 6079
03 |
návšt. 6818
04 |
návšt. 3993
05 |
návšt. 3096
06 |
návšt. 1739
07 |
návšt. 856
08 |
návšt. 783
09 |
návšt. 883
10 |
návšt. 691
REBRÍČEK US
01 |
$30,5 mil.
02 |
$30,5 mil.
03 |
$26,4 mil.
04 |
$23,4 mil.
05 |
$17,7 mil.
06 |
$1,7 mil.
07 |
$0,725 mil.
08 |
$0,533 mil.
09 |
$0,513 mil.
10 |
$0,440 mil.
SOCIÁLNE SIETE
KOMENTÁRE
Kinema.sk - filmy, seriály

sector logo
network
ISSN 1336-4197. Všetky práva vyhradené. (c) 2022 SECTOR Online Entertainment / Kinema s.r.o.