Som rodič - o čom je film V sieti?

Film Víta Klusáka a Barbora Chalupové “V sieti” sa venuje problematike rizikovej online komunikácii detí. Popisuje celú škálu ...

pridal kinema 4.3.2020 o 16:03
Som rodič - o čom je film V sieti?


Film Víta Klusáka a Barbora Chalupové “V sieti” sa venuje problematike rizikovej online komunikácii detí (predovšetkým dievčat) s ostatnými užívateľmi internetových služieb - zameriava sa predovšetkým na komunikáciu detí a dospelých (často tzv. sexuálnych abuzérov či predátorov). V SIETI popisuje celú škálu rizikových fenoménov, predovšetkým tzv. sexting a kybergrooming

Sexting je dobrovoľné zdieľanie vlastných intímnych materiálov (fotografií, videí, prípadne sexuálne explicitného textu) s inými osobami (partnerom, priateľmi, ale tiež napr. neznámymi ľuďmi). Sexting je potenciálne veľmi rizikový jav, pretože ak dôjde k úniku intímnych materiálov do online prostredia (a tvorca a príjemca tak nad šírením materiálov stratí kontrolu), dieťa sa ľahko môže stať obeťou rôznych druhov online útokov - napr. verbálneho dehonestovania, vydierania či vyhrážania, ktoré majú na dieťa vážny dopad a v extrémnych situáciách môžu končiť až samovraždou dieťaťa. Tieto situácie film V SIETI verne dokumentuje a zaznamenáva.

Ďalším fenoménom, na ktorý sa film V SIETI zameriava, je tzv. kybergrooming, čo je termín, ktorý označuje manipuláciu dieťaťa v online prostredí inou osobou s cieľom priviesť dieťa na osobnú schôdzku v reálnom svete. Tu môže dôjsť k ďalšej manipulácii, ale tiež k sexuálnemu zneužitiu, či inej forme fyzického ataku. Nie každá schôdzka však musí končiť atakom na dieťa - naopak mnoho abuzérov sa k dieťaťu správa milo, kupuje mu darčeky, platí za neho a správa sa k nemu veľmi pekne. Cieľom je získať si dôveru dieťaťa, ktoré je potom ochotné plniť to, čo po ňom páchateľ požaduje.

Vo filme narazíme tiež na množstvo situácií, ktoré napĺňajú skutkovú podstatu rôznych trestných činov, napr. Nabádanie k pohlavnému styku, Účasť na pornografickom predstavení, Výroba a nakladanie s detskou pornografiou, Zneužitie dieťaťa k výrobe pornografie, Sexuálny nátlak, Nadväzovanie nedovolených kontaktov s dieťaťom apod.

Ako o týchto témach s dieťaťom komunikovať?

Pred vstupom do online prostredia je veľmi dôležité, aby rodič aspoň čiastočne pripravil svoje dieťa na rizikové situácie, ku ktorým môže pri využívaní online služieb dôjsť. Obzvlášť tiež vysvetliť dieťaťu, akú hodnotu majú osobné údaje (napr. intímne fotografie či fotografie tváre) a aké jednoduché je ich v online svete zneužiť. Základom úspešnej komunikácie medzi rodičom a dieťaťom je predovšetkým vzájomná dôvera. Dieťa, ktoré rodičovi dôveruje, je ochotné sa mu zveriť.

Dôvera medzi rodičom a dieťaťom nevzniká zo dňa na deň, ide o dlhodobý proces, v priebehu ktorého musí dieťa pochopiť, že rodič predstavuje pevný bod v jeho živote, na ktorý sa môže kedykoľvek obrátiť s prosbou o pomoc. Ak si toto dieťa uvedomí už v útlom veku a bude vedieť, že mu rodič v krízovej situácii pomôže (nie ho potrestá), potom sa na neho obráti, kedykoľvek bude mať problém, ktorý nedokáže samo vyriešiť. Kritické obdobie však nastáva, keď sa dieťa dostane do puberty - tu už začnú hrať stále väčšiu úlohu vrstovníci dieťaťa - kamaráti, priatelia a spolužiaci, ktorí budú mať na dieťa vplyv.

Jednou z ciest, ako s dieťaťom nadviazať dôverný vzťah, je nechať sa od dieťaťa poučiť - skúste svojim deťom povedať, že sa vo svete internetu nevyznáte tak dobre, ako oni, a že od nich potrebujete mnoho vecí vysvetliť. Deti potom budú ochotnejšie podeliť sa s vami o svoje skúsenosti a znalosti zo sveta online technológií.

Ako vlastne zaistiť bezpečnosť detí v online prostredí? 

Pri zaistení bezpečnosti dieťaťa v online prostredí je nutné diverzifikovať jednotlivé bezpečnostné zásady podľa veku a mentálnej úrovne dieťaťa. To znamená, že s pribúdajúcim vekom dieťaťa ubudnú bezpečnostné opatrenia a dieťaťu tak dáme najavo, že mu dôverujeme, že veríme, že je zodpovedné, a že sa na nás tiež môže kedykoľvek s dôverou obrátiť. Niektoré pravidlá sú teda vhodné skôr pre deti mladšieho školského veku (regulácia času a obsahu) a pre staršie deti (15-17 rokov) sú nevhodné.

Zároveň je treba uvedomiť si, že všetky nižšie uvedené opatrenia je potrebné aplikovať ako na domáci počítač, tak aj na tablet, mobilný telefón či ďalšie zariadenia, cez ktoré sa dieťa do online sveta pripája. Špeciálnu pozornosť je tiež nutné venovať predovšetkým mobilnému telefónu, ktorý je pre dieťa základnou vstupnou bránou do kyberpriestoru.

Bezpečnosť detí v online priestore z pohľadu rodiča je možné zaistiť niekoľkými spôsobmi. Na prvom mieste je potrebné spomenúť technické riešenia, ktoré zahŕňajú antivírové zabezpečenie počítača, aktívny firewall, pravidelná aktualizácia operačného systému a pod. Z pohľadu rodiča je tiež vhodné zaistiť reguláciu online obsahu, ku ktorému majú deti v online prostredí prístup (napr. tak, že kľúčové služby - Google a YouTube - prepneme do režimov bezpečného vyhľadávania, deťom sa tak nebude zobrazovať závadný obsah, napr. pornografia).

U menších detí je tiež vhodné limitovať čas, ktorý dieťa s technológiami trávi. To je možné zaistiť pomerne ľahko - najnovšie operačné systémy (Windows 10 a pod.) už automaticky obsahujú možnosť regulácie času v rámci jednotlivých dní v týždni - a to aj vzdialene, napr. prostredníctvom webu a e-mailu. U menších detí je možné využiť tiež GPS lokalizáciu mobilného telefónu (súčasť operačného systému, prípadne špecializovaných aplikácií). Možnosťou je tiež využiť niektorého z komplexných systémov rodičovskej ochrany (tzv. parental control), ktoré v súčasnosti ponúkajú všetky významné antivírové spoločnosti.

Ďalšia oblasť tvorí preventívne bezpečnostné opatrenia, ktoré sú spojené so zabezpečením konkrétnych online účtov a ochranou osobných údajov v online svete - sem patrí tvorba bezpečného hesla, dvojfázové overenie, silné bezpečnostné otázky, nastavenie verejnej a súkromnej časti profilu, nakladanie s osobnými údajmi a pod. Rodič by mal dieťaťu vysvetliť, ktoré informácie o sebe môže a ktoré nesmie v online prostredí zverejňovať a šíriť a aká je dôležitá ich ochrana.

Veľmi dôležitá oblasť je ďalej rodičovská prevencia orientovaná na rôzne druhy rizikového správania sa, s ktorými sa dieťa môže v online prostredí stretnúť. Rodič je tak najdôležitejším článkom prevencie - môže svoje dieťa pozitívnym spôsobom ovplyvňovať už od útleho veku. Ak má byť prevencia zo strany rodičov účinná, mala by byť celkovo pozitívna – t.j. aj keď dieťa zoznámime s rizikovou situáciou, vždy mu ponúkame aj rôzne cesty, ako je možné daný problém riešiť. Pri prevencii je potrebné zamerať sa ako na informovanie dieťaťa, tak aj na ovplyvnení jeho postojov a na jeho motiváciu zameranú na pozitívne a zmysluplné aktivity. 

Som rodič - o čom je film V sieti?

Vo výskumnej sonde Rodič a rodičovstvo v digitálnej ére (Česká republika) boli identifikované kľúčové témy, na ktoré sa rodičia pri prevencii svojich detí zameriavajú:

Komunikácia s neznámymi ľuďmi

Ochrana osobných údajov v online prostredí

Agresivita na internete (kyberšikanovanie a pod.)

Zoznamovanie sa v online prostredí

YouTube a youtuberi

Nepravdivé informácie na internete (fake news)

Sexualita (pornografia, sexting)

Nelegálny obsah na internete a softvérové pirátstvo

Podvody spojené s online hrami

Nenávistné prejavy

 

K ďalším dôležitým preventívnym témam tiež patrili napr. rizikové športy motivované internetom, sebapoškodzovanie, ale tiež autorské práva, negatívne pôsobenie siekt či poruchy príjmu potravy.

Čo robiť, ak zistíte, že Vaše dieťa komunikuje s online predátorom?

Ak zistíme, že naše dieťa komunikuje s online abuzérom či predátorom, je to pre nás vo väčšine prípadov šok a nevieme, ako presne zareagovať. Prvou zásadou je predovšetkým zachovať pokoj a nemať nepremyslené reakcie. 

1) Ak sa vám dieťa zverí so svojim problémom, je potrebné mu okamžite ponúknuť pomoc. Dieťa musí vedieť, že na riešenie problému nie je samé a že je mu rodič skutočnou oporou. V tomto momente nemá zmysel dieťa trestať alebo ho kárať za to, čo urobilo, je to zbytočné a zvýši sa tak stresová záťaž, ktorú dieťa prežíva. Rovnako tak ničoho zásadného ako rodič nedosiahnete, uľavíte sebe, ale dieťaťu neprospejete. Svoje dieťa sa snažte ukľudniť s tým, že mu poskytnete maximálnu pomoc a podporu a pomôžete mu situáciu vyriešiť.

2) Na druhom mieste je potrebné prerušiť akúkoľvek komunikáciu s páchateľom - páchateľ sa bude snažiť dieťa ovplyvniť, bude ho vydierať, vyhrážať sa mu, snažiť sa ho zmanipulovať a pod. Na tieto podnety nereagujte! Nikdy však páchateľa neblokujte, nechajte ho medzi priateľmi.

3) Zozbierajte akékoľvek dôkazy o komunikácii - záznamy chatu, fotografie či videá, profil páchateľa, zoznam jeho priateľov a ďalšie súvisiace materiály. Všetko stačí uložiť napr. do Wordu či iného textového editora, vhodné sú tiež snapshoty/screenshoty obrazovky počítača či mobilu a akýkoľvek ďalší súvisiaci materiál.

4) Vec oznámte polícii (ale neinformujte o tom predátora/páchateľa). Oznámenie je možné podať na ktoromkoľvek oddelení polície, je možné ho podať ústne či písomne a môže ho podať ktokoľvek, teda nie iba poškodený. Telefónne číslo 158 slúži k prijatiu oznámenia, kedy je bezprostredne ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a verejného poriadku. Polícia na obvodných oddeleniach sa pravdepodobne bude riadiť základnou metodikou pre prácu s obeťami kybernetickej kriminality, budú potrebovať vedieť, čo sa stalo, kde sa to stalo, zaistia dodané dôkazy, zaistia si od oznamovateľa súhlas s prístupom do internetových služieb (napríklad profilu dieťaťa) a začnú vec prešetrovať. Ak nechcete kontaktovať políciu priamo, môžete využiť aj rôzne anonymné poradne, ktoré sú s políciou prepojené (www.ipcko.sk) a sú schopné konzultovať vašu situáciu.

Ďalšie dôležité informácie nájdete na:   WWW.STALOSATO.SK

Kedy sa obrátiť na políciu?

Na políciu sa obracajte vtedy, ak máte podozrenie, že došlo či dochádza k protiprávnemu konaniu. Jednotlivé oblasti protiprávneho konania v rámci tzv. kyberkriminality sú popísané vo vyššie uvedenej metodike, predovšetkým ide o podvod, mravnostnú trestnú činnosť, porušovanie autorských práv, neoprávnený prístup k nosiču informácií či vyhrážanie, vydieranie a urážanie.

Film V SIETI sa predovšetkým zameriava na mravnostnú trestnú činnosť, konkrétne dokumentuje trestné činy Výroba a iné nakladanie s detskou pornografiou, Zneužitie dieťaťa k výrobe pornografie, Navádzanie k pohlavnému styku, Sexuálny nátlak, Účasť na pornografickom predstavení, Nadväzovanie nedovolených kontaktov s dieťaťom či Vydieranie. Páchateľom hrozí niekoľko podmienených a nepodmienených trestov odňatia slobody v závislosti na konkrétnom skutku. O výške trestu neskôr rozhoduje súd.

Hlavným odborným poradcom filmu a osvetovej kampane V SIETI je doc. Kamil Kopecký z Univerzity Palackého v Olomouci. Na filme spolupracovali zástupcovia Detského krízového centra a odborníci z Národného ústavu duševného zdravia Českej republiky.
HELP
[RECENZIA ]
HLAS LÁSKY
[RECENZIA ]
OČISTA
[RECENZIA ]
SEVERNÉ VODY
[RECENZIA ]
DISCO
[RECENZIA ]
SUSED
[RECENZIA ]
Meno:
ODOSLAŤ
:)
REBRÍČEK SK
01 |
návšt. 4970
02 |
návšt. 4733
03 |
návšt. 3872
04 |
návšt. 2312
05 |
návšt. 2097
06 |
návšt. 2218
07 |
návšt. 832
08 |
návšt. 746
09 |
návšt. 694
10 |
návšt. 773
REBRÍČEK US
01 |
$44,0 mil.
02 |
$10,8 mil.
03 |
$8,1 mil.
04 |
$5,7 mil.
05 |
$3,1 mil.
06 |
$2,8 mil.
07 |
$2,7 mil.
08 |
$0,970 mil.
09 |
$0,940 mil.
10 |
$0,888 mil.
SOCIÁLNE SIETE
KOMENTÁRE
Kinema.sk - filmy, seriály

sector logo
network
ISSN 1336-4197. Všetky práva vyhradené. (c) 2021 SECTOR Online Entertainment / sector@sector.sk